TENNISPARK SLOTERPLAS    
 
HOME HORECA INDOORTENNIS OUTDOORTENNIS OPENINGSTIJDEN ROUTE & BEREIKBAARHEID CONTACT

Algemene voorwaarden 2013-2014 Tennispark Sloterplas

  1. Verhuurder behoudt zich het recht voor om kandidaat huurders die het aanmeldformulier hebben ingevuld niet als huurder te accepteren. Dit naar discretionaire bevoegdheid van verhuurder en zonder dat kandidaat zich op enige schade kan beroepen. Pas na toezenden van de nota door verhuurder en betaling van de nota wordt een kandidaat huurder als huurder geaccepteerd.

  2. Huurder zal het gehuurde niet mogen onderverhuren of in gebruik geven aan derden. Wel mag huurder de baan met maximaal 3 andere spelers bespelen. Huurder zal per email de andere spelers (medespelers) aanmelden bij verhuurder. Nimmer mogen er meer dan 4 personen op de gehuurde baan spelen.

  3. Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde of het complex waarvan het gehuurde onderdeel van uitmaakt en informeert verhuurder terstond.

  4. Huurder vrijwaart verhuurder van boetes die verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van huurder of diens medespelers of personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten.

  5. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan het gehuurde tenzij huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor huurder aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.

  6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van huurder en huurder heeft geen recht op huurprijsvermindering, geen recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op ontbinding van de huurovereenkomst in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van gebreken, waaronder die tengevolge van zichtbare of inzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, weersomstandigheden, stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, leegstand elders stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de installaties en apparatuur, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, brand, ontploffing tekortkomingen in de leveringen en diensten. Eveneens is verhuurder niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of goederen van derden die in het gehuurde aanwezig zijn en huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake.

  7. Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere schade van huurder of voor schade als gevolg van activiteiten van andere huurders of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn ontstaan doordat huurder zijn onderhoudsverplichting niet is nagekomen.

  8. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst, onverminderd artikel 9 van deze algemene bepalingen.

  9. Het dak van het complex waarvan het gehuurde onderdeel van uitmaakt is verouderd en bevat asbest. Het verouderde/asbest dak wordt niet aangemerkt als gebrek in de zin van artikel 7:204 BW. Huurder is ermee bekent dat gedurende de huurperiode er herstel/onderhoudswerkzaamheden aan het dak van het complex zullen plaatsvinden. Mogelijke lekkages vanwege het verouderde dak zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen door verhuurder.

  10. Huurder dient zich te houden aan het Parkreglement Tennispark Sloterplas. Dit reglement is gepubliceerd op de website www.tennisparksloterplas.nl en ligt ter inzage op het clubhuis van Tennispark Sloterplas. Bij niet naleving van de parkregels heeft de parkbeheerder de bevoegdheid de huurder de toegang tot het tennispark te ontzeggen. Indien schade voortvloeit uit het niet naleven van het Parkreglement dan zal huurder aansprakelijk gehouden worden voor de ontstane schade alsmede eventuele gevolgschade.
ACTUEEL:

BOOK INDOOR
TENNIS COURT

OUTDOOR WINTERTENNIS

HARDHITTERS EVENTS

© 2013 Copyright Tennispark Sloterplas Parkreglement      Algemene voorwaarden No. Of Guests On Pages